Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6
Polish English French German Russian

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ)

Kierownik sekcji – mgr Elżbieta Wojtyła
tel.: 62 767 76 15

 

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kaliszu podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych,
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej
  i promocji zdrowia,
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 • współpraca z innymi Sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu oraz Sekcjami Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia podległym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter