Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 01

Sekcja Higieny Pracy

Sekcja Higieny Pracy (ON.HP)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Aleksandra Marciniak
tel. 62 767 76 33

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,
  • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,
  • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:

-        substancji chemicznych i ich mieszanin,

-        produktów biobójczych i substancji czynnych,

-        prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,

-        środków ochrony roślin,

-        substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

  • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:

-        występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,

-        występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,

-        stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-        usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,

-        klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

  • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH),
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych,
  • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP),
  • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną,
  • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych.

Substancje niebezpieczne pod kontrolą.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w dniu

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) PSSE w Kaliszu będzie nieczynna natomiast

15 grudnia 2018 r. (sobota) PSSE w Kaliszu będzie czynna od godz. 7:25 do godz. 15:00