Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 03

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ)
Kierownik Sekcji - mgr Wioleta Sionkowska - Andrzejewska
tel. 62 767 76 23
UWAGA! INFORMACJE DLA IMPORTERÓW ŻYWNOŚCI  /ZOBACZ../

Do zadań Sekcji Higieny Żywności i  Żywienia należy:

 1. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór
  nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, suplementów diety oraz nadzór nad produkcją materiałów i wyrobów
  do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;
 2. Ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz żywności sprowadzonej z krajów trzecich, wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granice
 3. Sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 4. Podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania
  o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
 5. Pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 6. Prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, zakładach zbiorowego żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
 7. Udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 8. Przygotowanie informacji o stanie sanitarno-higienicznym powiatu kaliskiego dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 9. Sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo
  -żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały
  i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, wydawanie decyzji zatwierdzających
 10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji;
 11. Prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 12. Prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych;
 13. Przygotowywanie decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115