Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 03

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
Kierownik sekcji – mgr Małgorzata Zapała
tel.: 62 767 76 35

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne    i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
  • higieny procesów nauczania
  1. ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych
  2. ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii
1. Wytyczne i rekomendacje GIS, MZ, MEN w czasie epidemii Covid-19

Wytyczne w sprawie placów zabaw - /czytaj../.

Konsultacje z nauczycielami w szkole  (zobacz)

Zajęcia praktyczne w szkole policealnej (zobacz)

Edukacja wczesnoszkolna (zobacz)

Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (zobacz)

Organizowanie opieki w bursach i internatach (zobacz)

Organizowanie zajęć rewalidacyjnych (zobacz)

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (zobacz)

2. Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych
Prawidłowo ułożony rozkład zajęć lekcyjnych wpływa na możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży, a tym samym na jakość pracy uczniówna przestrzeni całego tygodnia i osiągane wyniki w nauce.
 
Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późń zm.) plan zajęć dydaktyczno–wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
 
W związku z powyższym zaleca się, by zajęcia lekcyjne rozpoczynać o stałej porze, tak by różnica pomiędzy dniami nie była większa niż 1 godzina, oraz by różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie przekraczała 1 godziny.
3. Ergonomia stanowiska pracy ucznia

Pan Michał uczy zasad korzystania ze stanowiska komputerowego (zobacz)

Ergonomiczne stanowisko pracy ucznia, przedszkolaka - poradnik (zobacz)
 

Wymiary funkcjonalne krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych (zobacz)

Zosia i Krzyś znają ergonomię stanowiska pracy (zobacz)

 

4. Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Szanowni Rodzice!

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.
Należy zwrócić uwagę, iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń. Na wagę tą składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra/plecaka.
Z uwagi na fakt, iż aktualnie w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), iż ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. W Stanach Zjednoczonych towarzystwa naukowe zajmujące się problematyką zdrowia dzieci m.in. American Academy of Pediatrics, Pediatric American Orthopaedic Society of North America czy American Chiropractic Association określiły tą wartość między 10 a 20 % masy ciała.
Wychodząc naprzeciw problemowi w dniu 1 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1130), które stanowi, iż w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. W związku z tym Dyrektor zobowiązany jest do wydzielenia takiegomiejsca, co umożliwi zmniejszenie wagi plecaka, a co za tym idzie odciążenie kręgosłupa dziecka. W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących wagi tornistra/plecaka szkolnego Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje do Rodziców!

Drodzy Rodzice!

Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!
Przy zakupie tornistra/plecaka należy zwrócić szczególną uwagę na:
- materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra
- szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy
- zakładaniu i zdejmowaniu
- usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców
- zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:
- codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.
- zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru;
- podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć
- ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole
- kupować zeszyty w miękkich okładkach
- zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.

Materiały do pobrania:

List Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (zobacz)

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych - ulotka (zobacz)

Wyniki badań obciążenia uczniów ciężarem tornistrów (zobacz)

 

5. Profilaktyka wszawicy

Jak zapobiegać wszawicy (zobacz)

Wszawica – informacje ogólne (zobacz)

Mity o wszawicy (zobacz)

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży (zobacz)

 

6. Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek - warto wiedzieć! (zobacz)

Instrukcja GIS z czerwca 2020 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (zobacz)

Aneks do instrukcji dla stacjonarnych obozów pod namiotami (zobacz)

Patent na bezpieczne wakacje (zobacz)

Bezpiecznie w lesie (zobacz)

Bezpiecznie w górach (zobacz)

Bezpiecznie nad wodą (zobacz)

Bezpieczne ferie (zobacz)

Bezpieczne wakacje (zobacz)

7. Opieka nad dziećmi do lat 3

Poradnik (część 1) , (część 2)

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115